Publication

Ag dul chun spairne leo - Sracshúil ar Bhriathra Frásacha na Gaeilge

Nic Niallais, Áine
Citation
Nic Niallais, Áine. (2020). Ag dul chun spairne leo - Sracshúil ar Bhriathra Frásacha na Gaeilge. Léann Teanga: An Reiviú, https://doi.org/10.13025/zz9d-2339
Abstract
Is é príomhsprioc an ailt seo ná léargas ginearálta a thabhairt ar na briathra frásacha sa Ghaeilge.[10] Míneofar an rud is briathar frásach ann agus tabharfar roinnt samplaí ó teanglann.ie[11] agus focloir.ie chun na príomhchineálacha struchtúr atá ann a thabhairt chun cruinnis. Déanfar cuid de na deacrachtaí a bhaineann le húsáid na mbriathra frásacha sa lá atá inniu ann a spíonadh. Tabharfar súilfhéachaint i ndeireadh an ailt ar an dóigh a bhféadfadh eolas ní ba ghléine ar na struchtúir seo, agus ar an fhairsinge a bhaineann leo, cur le treisiú agus le neartú saibhris sa teanga.
Funder
Publisher
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
Publisher DOI
Rights
CC BY-NC-ND 3.0 IE