Publication

An straitéis litearthachta in iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge: Cad is ciall le litearthacht san earnáil seo agus cad iad na dúshláin?

Mac Mahon, Brendan
Ó Grádaigh, Seán
Ní Ghuidhir, Sinéad
Citation
Mac Mahon, Brendan, Ó Grádaigh , Seán, & Ní Ghuidhir, Sinéad (2015). An straitéis litearthachta in iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge: Cad is ciall le litearthacht san earnáil seo agus cad iad na dúshláin? Paper presented at the An Tumoideachas: Bua nó Dua? Páipéir roghnaithe ón gCéad Chomhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas, Coláiste Mhuire gan Smál, Ollscoil Luimnigh, Éire.
Abstract
ACHOIMRE Aithnítear in An Straitéis Náisiúnta chun an Litearthacht agus an Uimhearthacht a Fheabhsú i measc Leanaí agus Daoine Óga 2011-20 (An Roinn Oideachais agus Scileanna, 2011:12) go bhfuil dúshláin ar leith “do theagasc agus foghlaim na litearthachta” in iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge. Ag tarraingt ar thaighde atá déanta ó cuireadh tús leis an Straitéis, chomh maith le taighde reatha le múinteoirí faoi oiliúint ar chlár in oideachas tosaigh múinteoirí iar-bhunscoile atá á sholáthar trí Ghaeilge, díreoidh an páipéar seo ar shaincheisteanna a bhaineann le cur i bhfeidhm na Straitéise san earnáil seo. Déanfar cur síos ar na himpleachtaí atá ann do pholasaí agus do chleachtas a ardaíonn ceisteanna do chách a bhfuil baint acu le cur i bhfeidhm na Straitéise in iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge. ABSTRACT The National Strategy to Improve Literacy and Numeracy among Children and Young People 2011-20 (Department of Education and Skills, 2011:12) recognises that there are “challenges for the teaching and learning of literacy” in Irishmedium second-level schools. Drawing on research completed since the implementation of the Strategy, as well as ongoing research with student teachers on an Irish-medium second-level teacher education programme, this paper will focus on key questions concerning the implementation of the Strategy in this sector. Implications for policy and practice will be outlined which raise questions for all involved in implementing the Strategy in Irish-medium schools.
Funder
Publisher
An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta
Publisher DOI
Rights
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Ireland